Jam Jam Manen Baddham
Jam Jam Vayen Bhasiyam Pavam
Jam Jam Kayen Kayam
Tass Michhami Dukkaram


Whatever wrong I have done
By thought, word, or deed
I ask for absolution.

jain scripture - acharanga sutra
 
www.worldprayers.org