Tadyatha
Om Bhekhandzye Bhekhandzye Maha Bhekhandzye
Radza Samudgate Svaha

medicine buddha mantra
Excerpt from 2000 edition of "Medicine Buddha Sadhana." Translated by Lama Thubten Zopa Rinpoche. See also this long version.
www.worldprayers.org